A Goldprint Nyomdai és Kereskedelmi Kft ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Goldprint Nyomdai és KereskedelmiKft 6723 Szeged Lugas utca 5/a , adószáma: 10683778-2-06, nyilvántartja aCsongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzék száma:06-09-001528,(továbbiakban, mint Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket ésa társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelőmagára nézve kötelező erővel ismer el.1.2 A Tájékoztatő a munkánk során megadott Személyes adatok kezelésénekelveit tartalmazza. A szabályozás fő célja, hogy a Társaság által nyújtottszolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkülnemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetőszabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsuk aszemélyes adatainak gépi vagy kézi feldolgozása során (adatvédelem).1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettelvette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdaságireklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállításátés megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- éslakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyénekvédelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényrendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azonszolgáltatásokra és adatkezelésekre, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyekpromócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, azáltaluk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatáshiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatókszolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Társaság hatálya alá tartozóhonlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatástüzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezésekirányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nemvállal.II. Fogalom meghatározások2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzettbármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatokgyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.2.3 Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit önállóan határozza meg.A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:;a Goldprint Nyomdai és Kereskedelmi Kft, 6723 Szeged Lugas utca 5/a,adószáma:10683778-2-06, cégjegyzék száma: 06-09-001528., telefonszáma62/458717, email címe: goldprint@vnet.hu (a továbbiakban: „Adatkezelő”)Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, tevékenységét többtelephelyen látja el. Adatkezelő a nyomdai és kereskedelmi szolgáltatást végez ésezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a saját honlapon elérhetőszolgáltatás igénybevételt is..2.4 Személyes adat bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetesszemély, a megrendelő – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.2.5 Adatkezelő a tulajdonosai és az alkalmazottai útján személyes adatokat kezel atermészetes személy megrendelők esetében.2.6 Honlap: A weblap ( köznyelven honlap)) egy olyan számítógépes dokumentum,mely alkalmas arra, hogy egy webböngésző megjelenítse. A webböngésző aweblapot monitoron vagy mobil eszközön jeleníti meg. A weboldal általában adokumentum látható elemeit foglalja magába, de a weblap szó jelentheti magát aszámítógépen tárolt fájlt is, melyet általában HTML vagy más hasonló leíró nyelvenírtak meg. A weboldal egyik fő jellemzője a hiperszöveg, mely más weboldalakranavigálhat el minket linkeken .2.7 Szolgáltatás(ok):, Adatkezelő által megjelenített álláshirdetések, valamint azAdatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon és arendezvényeken.2.8 Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatásokra regisztrál, ésennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.2.9 Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővelmunkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll2.10. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő általmeghirdetett pozícióra jelentkezik..2.11 Az Adatkezelő adatkezelési szabályairól tájékoztatja a felhasználót,igénybevevőt.2.12 Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikaimegsemmisítése;2.13 Az Adatkezelő a hozzá bekerült adatokat bizalmasan kezeli, azokróladattovábbítást csak a hivatalos szervek hivatalos kérésére végez ( Nav, Rendőrség,Bíróság) és erről is tájékoztatja a felhasználót, igénybevevőt.2.14 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy ahelyreállításuk nem lehetséges.2.15 Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagyegészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése,visszakeresése. Természetes személyek adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli.Gépi feldolgozás személyes adatok a munkavállalókra vonatkozó havibérszámfejtési adatoknál felhasználásra kerülnek felhasználásra, másrészt azezekből készülő, a személyekre vonatkozó havi adóbevallásokon keresztültovábbításra kerülnek a Nav részére is. Gépi felhasználásban személyes adatok méga természetes személyek megrendeléseire vonatkozó számlákon kerülnekfelhasználásra, rögzítésre.2.16 Az adatvédelmi incidens a GDPR szerint a biztonság olyan sérülése, amely atárolt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy jogosulatlan hozzáférést eredményezi..III. A kezelt felhasználói személyes adatok köre3.1 Az Adatkezelő a saját rendszerében többféle adatot kezel a működésébőladódóan, így:- a saját munkavállalóira vonatkozóan név, cím, születési hely és idő, anyjaneve, adóazonosító száma, Taj száma, bankszámlaszám, iskolai végzettség, eztigazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastársadóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJszáma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, és amunkaviszonyra vonatkozó adatai,így annak kezdete, szüneteltetés ideje, vége.Ezen adatokat gépi nyilvántartásban rögzítik, amelyhez csak jelszóval lehethozzáférni.- a nyomdai, illetve a kereskedelmi szolgáltatásaik során a megrendelők adatait aszolgáltatás megrendelésétől rögzítik, amennyiben az igénybevételhez a pénztárgépáltal kiállított nyugtánál többet igényelnek, így a számlázáshoz rögzítésre kerül atermészetes személyek neve, címe, adószáma. (természetesen a nem természetesszemélyeké is, de róluk, jelen szabályzat nem szól).- jogszabályi előírásra nyilvántartást vezet a Társaság a szigorú számadás aláeső számla illetve nyugta vásárlókról, így a természetes személyekről is, amelybennév, cím, adószám, személyi igazolványszám szerepel és a vevő aláírása is, hogy azadatai a valóságnak megfelelnek. E nyilvántartás a jogi személy vásárlók esetén istartalmaz természetes személyre vonatkozó adatokat, mert a társaságok ill. egyébszervek nevében vásárló személynek is meg kell adniuk az azonosító adataikat.Jelenleg ezen adatokat már nem kell továbbítani a NAV felé, de elévülési időn belül,kérésre, be kell azt mutatni.Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk tovább, azokat a más célra nemhasználjuk fel. Kivételt képez a hivatalos szervek bírósági határozattal elrendeltkérései, így a Nav, a Rendőrség és a Bíróság, amit kötelesek vagyunk teljesíteni.Rendszeres ebből a munkavállalókra vonatkozó havi adóbevallás. A nem hatóságihatározattal érkező külső adatigénylés teljesítéséhez azonban szükséges azadattulajdonos hozzájárulása.Adatokat minden esetben csupán a szükséges mennyiségben rögzítjük. Sohasemkezelünk, rögzítünk a fentiekben rögzítettektől eltérő adatokat, különösen nem vallási hovatartozásról, nemi identitásról vagy egyéb személyhez kötődő adatokról.Az adatok rögzítéséről kérjük az érintettek beleegyezését, tájékoztatjuk az adatokrögzítésének céljáról, szükségességéről.3.2 A Felhasználó saját döntése alapján az Adatkezelő a Honlapján(www.goldprint.hu) keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóankezelheti az alábbi adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail cím, amit a Felhasználóönként ad meg az Adatkezelő részére. Itt beazonosítható a Felhasználó IP címe is..Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám. Ezen adatokat is bizalmasankezeljük és nem adjuk tovább harmadik félnek ( kivétel a bírósági határozattalelrendelt adatkérés.) Jelenleg a honlap katalógus üzemmódra van állítva, ahol nemlehet még üzenetet sem küldeni Társaságunk részére, így adatokat sem gyűjtünk aHonlap megtekintőiről. . A Honlap jelenleg csupán a Társaság szolgáltatásairól adtájékoztatást.3.3 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére üzenetet (pl. e-mail, olvasóilevél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mailcímét, telefonszámát, a hívás időpontját és azt a szolgáltatás nyújtásáhozszükséges mértékben és időtartamban kezeli.3.4 Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő féltörvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónaka nevét, telefonszámát és e-mail címét. Ezen adatokat is bizalmasan kezeli,harmadik félnek nem szolgáltatja ki, egyéb célra nem használja fel.3.5 Az Adatkezelő csak a szükséges adatokat gyűjti be és azokat addig őrzi meg,amíg szükséges. Jogalap nélkül nem gyűjthető adat, a jogalap az illető önkéntes ésegyértelmű hozzájárulása. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok végelméről. Afeldolgozás során az adatokban keletkező hibák miatti károkért az Adatkezelő afelelős.3.6 Az adatbirtokosoknak joga van a tájékoztatáshoz, az adatokhoz valóhozzáféréshez, az adatok helyesbítésének kéréséhez és a törlés kéréséhez.3.7 A Társaság a méretei alapján nem köteles adatvédelmi nyilvántartást vezetni(kivéve a külön jogszabályi előírás szerinti nyilvántartást, így a számlák vásárlói), azadatkezelés nem jár különös kockázattal, nem kezel bűnügyi adatokat.3.8. A Társaság vezetői gondoskodnak a dolgozók tájékoztatásáról, az adatvédelmiszabályzatban foglaltak betartásáról, betartatásáról.3.9. Az Adatkezelőnek adatvédelmi incidenst jelenteni kell az adatvédelmihatóságnak ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) és arról nyilvántartást kell vezetnie.IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre4.1 Adatkezelő jelenleg semmi egyéb adatot nem kezel, a Honlapján sem .V. Az Adatkezelés célja, jogalapja 5.1 Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések többoldalú céljai:- A Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,- A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás,- A Felhasználói jogosultságok azonosítása,- Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásánakbiztosítása- Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése,- Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;- Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartásokvezetése, bevallások és jelentések küldése,- Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,- A Felhasználók jogainak védelme;- Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése- Az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének ésteljesítésének elősegítése.A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokata Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és afelhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagyhirdetést jelenítsen meg.Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekébenkezelhet Személyes adatokat.Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérőcélokra nem használják fel.5.2 Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelőtájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza aFelhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általukközölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásrakerüljenek.. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult ahozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előttiadatkezelés jogszerűségét.A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz ésa véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok általmeghatározott keretek között.A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet aFelhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozottszerződés megkötése illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokbanfoglalt rendelkezések és az Adatkezelő marketing/értékesítési tevékenységénektámogatása. A Felhasználó mint vásárló az igénybe vétel során megadott Személyesadatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályirendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelőa számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli. 5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történőadattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.Személyes adatok harmadik fél részére való átadására kizárólag hatósági határozatalapján, jogszabályi előírásra (bevallások) vagy a Felhasználó előzetes, kifejezetthozzájárulása esetén lehetséges..5.4 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadottSzemélyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogya./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnakmegfelelnek,b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkaltörtént belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt aFelhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció soránharmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és aTársaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaságilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak ajogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.5.5 Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése,javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokatvégezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatásitevékenység). A Kutatási tevékenység során Adatkezelő az adatokat csak anonimmódon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. AKutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaságjogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbámeghatározott Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valaminthírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeketharmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történőadatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.VI. Az Adatkezelés elvei, módja6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség ésátláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatórendelkezéseinek megfelelően kezeli.6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyesadatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólagcélhoz kötötten használja fel. 6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve avonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatokköre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.6.4 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredetiadatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja,és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosítszámára, hogy a felhasználást megtiltsa.6.5 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadottSzemélyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.6.6 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a feletteszülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. AzAdatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetvenyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülőifelügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel ajogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét benem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakorhasznált IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatásokjellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.6.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóbanmeghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóbanhivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailagösszesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználóbeazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogieljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt azAdatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználóelérhető Személyes adatait.6.8 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyeknem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyébadatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezőadatokkal.6.9 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásárólilletve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknekkorábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítésmellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekétnem sérti.6.10 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megtesziazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárásiszabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védetteklegyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalanmegsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását ésjogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyesadatokat továbbít.6.11 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő adatvédelmitisztviselőt jelöl ki:Az adatvédelmi tisztviselő- neve: Gabnai Jánosné- e-mail címe:goldprint@vnet.hu- telefonszáma: 06-30-3038805VII. Az Adatkezelések időtartama7.1 Az Adatkezelő az általa nyilvántartott adatokat az alábbiak szerint őrzi meg:- A munkaügyi adatok nem selejtezhetők, azokat állandóan meg kell őriznie.- A számlázás során keletkezett adatokat a számviteli törvény szerinti elévülésiideig kell megőrizni.- A számla, nyugta vásárlásnál keletkező nyilvántartás adatait szintén aszámviteli törvény szerinti elévülési határidők figyelembe vételével kell megőrizni,tárolni.A selejtezendő bizonylatokról nem kerülhetnek személyes adatok illetéktelen kézbe,így azok végleges megsemmisítéséről gondoskodni kell..7.2 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználóáltal elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelőjogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyesadatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgárijogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandóeljárás időtartamára megőrizni is.7.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatoka generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjábólindokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogyezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabályáltal kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha aFelhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette,vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az őszemélye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem leszbeazonosítható.7.4 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adattörlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – aFelhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, haa Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapjánfeltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyesadatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,amely a Személyes adat törlését kizárta. VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja8.1 A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e aFelhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyesadatokhoz biztosítson számára hozzáférést.A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyesadatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyesSzolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, azAdatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélbengoldprint@vnet.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet.A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekintihitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműenbeazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinthitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nemzárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót másmódon is beazonosítsa.A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira,azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetlegesAdatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célbólkapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainakhelyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, aFelhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.. Személyes adatmódosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nemállíthatók helyre.8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.A törlés megtagadható ( a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshozvaló jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabályfelhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetvevédelméhez.A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják aFelhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adattörlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nemállíthatók helyre.8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelőkorlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebbenaz esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogyaz Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöliaz általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagypontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nemállapítható meg egyértelműen.A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelőkorlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezeltSzemélyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését azAdatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényliazok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhez.IX. Adatfeldolgozás9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozót vesziigénybe: Számszolg Számviteli és Szolgáltató Kft 6727. Szeged Benczúr Gyula utca42., adószáma: 10500549-2-06, cégjegyzék száma: 06-09-000870. AzAdatfeldolgozó segíti az Adatkezelő bevallásainak, bejelentéseinek elkészítését ésazok továbbítását a NAV felé.9.2 Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelő munkájátsegíti..9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját..X. Külső szolgáltatók10.1 Az Adatkezelő a egyéb külső szolgáltatót nem vesz igénybe..XI. Adattovábbítás lehetősége11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általukszabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelySzemélyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezéskötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt azAdatkezelő nem tehető felelőssé.11.2 Az Adatkezelő jogosult lenne a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélyeesetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célbóltovábbítani harmadik személynek, de az Adatkezelő nem él ezen jogával.XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival valaminthelyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:12.1 Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név,születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig.szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolaivégzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, házastárs neve, házastárs születésineve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója,gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye,ideje.12.2 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelőjogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése. 12.3 Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előírójogszabályok határozzák meg12.4 Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja azérintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezeléscélja Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.12.5 Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshezszükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz,hogy a jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkorhatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználjaaddig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb azadott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig.XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása13.1 Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatátegyoldalú döntésével bármikor módosítsa.XIV. Jogérvényesítési lehetőségek14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők azAdatkezelő munkatársai és a goldprint@vnet.hu e-mail címen, és az alábbitelefonszámon: +3662458717 is elérhető az Adatkezelő.14.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.14.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint –az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt ismegindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslatlehetőségéről és eszközeiről. Szeged, 2018. május 23.